راهنما

پارک محمدی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خاک سفید، بزرگراه رسالت غرب، خیابان محمدی، پارک محمدی