راهنما

پارک شهید گودرزی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خاک سفید، خیابان دماوند، خیابان جشنواره، خیابان نقدی، پارک شهید گودرزی