راهنما

شهید خدامی

(شهید محمد باقر خدامی)
خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، ونک، خیابان ولیعصر، شهید خدامی