راهنما

پارک شاهد شرقی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، تهرانپارس، فلکه اول تهرانپارس، خیابان حجربن عدی، فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 شرقی تهرانپارس، میدان پروین، پارک شاهد شرقی