راهنما

کرت آباد

روستا در لرستان، بروجرد، مرکزی
جمعیت: 140 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت آباد، روستای کرت آباد