راهنما

نصیرآباد

روستا در لرستان، بروجرد، مرکزی
جمعیت: 211 نفر

نقشه و آدرس: استان لرستان، شهرستان بروجرد، بخش مرکزی، دهستان همت آباد، روستای نصیرآباد