راهنما

سلطان آباد

روستا در خوزستان، رامهرمز، مرکزی
جمعیت: 1095 نفر

نقشه و آدرس: استان خوزستان، شهرستان رامهرمز، بخش مرکزی، دهستان سلطان آباد، روستای سلطان آباد