راهنما

پارک پامچال

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، سیدخندان، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، میدان خواجه عبدالله انصاری، خیابان شهید عراقی، کوچه فرهنگستان یکم، پارک پامچال