راهنما

پارک شریعتی

(پارک کوروش)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان شریعتی، پارک شریعتی