راهنما

میدان سپاه

(میدان عشرت آباد)
میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، بزرگراه صیاد شیرازی جنوب، میدان سپاه