راهنما

میدان نوبنیاد

میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان پاسداران، میدان نوبنیاد