راهنما

میدان فلسطین

(میدان کاخ)
میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، میدان فلسطین