راهنما

میدان فاطمی

(میدان جهاد)
میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، میدان فاطمی