راهنما

طالقانی

(تخت جمشید)
خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، طالقانی