راهنما

انتفاضه

(وزرا) (خالد اسلامبولی)
خیابان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان بهشتی، انتفاضه