راهنما

میدان المپیک

میدان اصلی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، تهران کرج غرب، بزرگراه بلوار شرقی استادیوم آزادی، بزرگراه دهکده المپیک، میدان المپیک