راهنما

پارک صالحی

(پارک علی بخشی)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، بنی هاشم، بزرگراه رسالت غرب، خیابان بنی هاشم، خیابان صالحی، پارک صالحی