راهنما

میدان حبیب اللهی

میدان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، طرشت، بزرگراه شیخ فضل الله شمال، خیابان سهرورد، میدان حبیب اللهی