راهنما

پارک گلگون

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، شمس آباد مبارک آباد، بزرگراه رسالت غرب، خیابان بنی هاشم، میدان بنی هاشم، خیابان افشاری، کوچه گلگون، پارک گلگون