راهنما

مسجد فخرآباد

(مسجد فخر)
تهران
نقشه و آدرس: تهران، دروازه شمیران، خیابان ابن سینا، خیابان مشکی، مسجد فخرآباد