راهنما

154 شرقی

(صد و پنجاه و چهارم شرقی)
خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، تهرانپارس، فلکه اول تهرانپارس، خیابان حجربن عدی، فلکه سوم تهرانپارس، خیابان 196 شرقی تهرانپارس، میدان پروین، خیابان بلوار شاهد جنوب، خیابان بلوار پروین غرب، 154 شرقی