راهنما

150 شرقی

(صد و پنجاهم شرقی)
خیابان فرعی در تهران
نقشه و آدرس: تهران، تهرانپارس، فلکه اول تهرانپارس، خیابان حجربن عدی، 150 شرقی