راهنما

مجموعه ورزشی شهید رجایی

ورزشگاه در تهران
نقشه و آدرس: تهران، کرمان، بزرگراه رسالت شرق، خیابان اثنی عشری، مجموعه ورزشی شهید رجایی