راهنما

بوستان پاستور

(پارک پاستور)
بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان پاستور، بوستان پاستور