راهنما

خرمدشت

روستا در اصفهان، کاشان، مرکزی
جمعیت: 41 نفر

نقشه و آدرس: استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزی، دهستان خرم دشت، روستای خرمدشت