راهنما

سیاه رود

(سیا ورو)
روستا در زنجان، طارم، مرکزی
جمعیت: 130 نفر

نقشه و آدرس: استان زنجان، شهرستان طارم، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای سیاه رود