راهنما

آردینه

روستا در تهران، دماوند، رودهن
جمعیت: 189 نفر

نقشه و آدرس: استان تهران، شهرستان دماوند، بخش رودهن، دهستان آبعلی، روستای آردینه