راهنما

یان چشمه

روستا در چهارمحال وبختیار، شهرکرد، بن
جمعیت: 2244 نفر

نقشه و آدرس: استان چهارمحال وبختیار، شهرستان شهرکرد، بخش بن، دهستان زاینده رودجنوبی، روستای یان چشمه