راهنما

پارک میرزای شیرازی

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، پارک میرزای شیرازی