راهنما

باباپیر

روستا در همدان، تویسرکان، مرکزی
جمعیت: 1502 نفر

نقشه و آدرس: استان همدان، شهرستان تویسرکان، بخش مرکزی، دهستان کرزان رود، روستای باباپیر