راهنما

پارک قزل قلعه

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، یوسف آباد، بزرگراه شهید گمنام غرب، خیابان جهان آرا، کوچه بیست و دوم غربی، کوچه ارشد شمالی، پارک قزل قلعه