راهنما

پارک پامچال

بوستان در تهران
نقشه و آدرس: تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان شصت و چهارم، پارک پامچال