راهنما

مسجد بلال صدا و سیما

نقشه و آدرس: مسجد بلال صدا و سیما، تهران، خیابان ولیعصر، جام جم