راهنما

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نقشه و آدرس: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران، ونک، شیخ بهایی