راهنما

مسجد جامع ونک

نقشه و آدرس: مسجد جامع ونک، تهران، ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان شیخ بهایی، خیابان ده ونک، میدان ده ونک، مسعود صابری