راهنما

مسجد نواب صفوی

نقشه و آدرس: مسجد نواب صفوی، تهران، بزرگراه نیایش شرق، شهرک فجر