راهنما

مسجد بقیه الاعظم

نقشه و آدرس: مسجد بقیه الاعظم، تهران، ونک، شیخ بهایی