راهنما

مسجد الغدیر میرداماد

نقشه و آدرس: مسجد الغدیر میرداماد، تهران، داودیه، بلوار میرداماد