راهنما

رستوران حاتم

نقشه و آدرس: رستوران حاتم، تهران، بزرگراه مدرس جنوب، وحید دستگردی غربی