راهنما

مسجد خرقانی

نقشه و آدرس: مسجد خرقانی، تهران، بهار، خیابان شریعتی، کوچه میثاق ششم، نیرومند