راهنما

سینما پایتخت

نقشه و آدرس: سینما پایتخت، تهران، خیابان دکتر مفتح، ملایری پور