راهنما

هتل رستوران هندی سفیر

نقشه و آدرس: هتل رستوران هندی سفیر، تهران، خیابان دکتر مفتح، اردلان