راهنما

سینما فردوسی

نقشه و آدرس: سینما فردوسی، تهران، انقلاب