راهنما

زمین فوتبال

نقشه و آدرس: زمین فوتبال، تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر