راهنما

ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش

نقشه و آدرس: ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش، تهران، سپهبد قرنی