راهنما

مسجد امام حسن عسگری (ع)

نقشه و آدرس: مسجد امام حسن عسگری (ع)، تهران، حشمتیه، خیابان شریعتی، خیابان آیت الله قدوسی، خیابان گوهری، کوچه سمیع زاده، خیابان آقابیگی، کوچه جلایی، یاوری نژاد