راهنما

ایستگاه مترو میدان جهاد

(ایستگاه مترو دکتر فاطمی)
نقشه و آدرس: ایستگاه مترو میدان جهاد، تهران، ولیعصر، جنب دکتر فاطمی