راهنما

مسجد الرضا

نقشه و آدرس: مسجد الرضا، تهران، نیلوفر، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشق یار، میدان نیلوفر