راهنما

مسجد شفا

نقشه و آدرس: مسجد شفا، تهران، خیابان ولیعصر، بیمارستان