راهنما

مسجد کوی دانشگاه تهران

نقشه و آدرس: مسجد کوی دانشگاه تهران، تهران، امیرآباد، خیابان کارگرشمالی، کوی دانشگاه تهران